Arrende, vad är det och vad finns det för olika arrenden?

Arrende föreligger när en fastighetsägare upplåter mark till nyttjande mot vederlag. Det finns fyra olika typer av arrende. Dessa utgörs av jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. För samtliga fyra arrendeformer finns allmänna bestämmelser i jordabalkens (JB) 8 kap. De allmänna bestämmelserna reglerar bl.a. formkrav för upplåtelser, upplåtelse i andra hand, uppsägning och förverkanderegler. Vid sidan av de allmänna bestämmelserna i JB 8 kap. regleras jordbruks- bostads- och anläggningsarrende mer utförligt i de tre efterföljande kapitlen.

Arrendelagstiftningen är som regel indispositiv i förhållande till arrendatorn vilket innebär att fastighetsägaren inte i regel tillåts avtala om sämre villkor än vad lagstiftningen medger. Oavsett vad parterna avtalat om sinsemellan kan lagreglerna alltså innebära att det är något annat som gäller juridiskt.

Det föreligger betydande skillnader mellan olika arrendeformer. Beroende på vilken arrendeform som är aktuell skiljer sig även de rättsliga konsekvenserna åt. Om fastighetsägaren önskar att säga upp en arrendator är det viktigt att vara säker på vilken arrendeform som föreligger. Detsamma gäller självklart även när fastighetsägaren skall ingå nya arrendeavtal. Vissa arrenden, främst jordbruks- och bostadsarrenden, är också förenade med ett starkt besittningsskydd för arrendatorn som innan avtal tecknas, är viktig för jordägaren att känna till. I slutänden och vid tvist är det alltid arrendenämnden och domstolarna som avgör vilken arrendeform som föreligger, detta oavsett hur partnerna själva valt att förteckna avtalet.

För fastighetsägaren, och även arrendatorn, är det viktigt att få till ett arrendeavtal som reglerar den aktuella situationen då varje arrendeförhållande är unikt. Vidare är det även viktigt att den både tvingande och ålderdomliga arrendelagstiftningen beaktas vid upprättande av avtalet för att skapa ett ändamålsenligt arrendeförhållande. Även om det inte är ett krav för alla arrendeformerna, så bör ett sådant avtal alltid tecknas i skrift. Rekommendationen är därför också att alltid konsultera en sakkunnig arrendespecialist innan avtal undertecknas. Detta för att undvika många potentiella orsaker till tvist.Argum är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare. Läs mer...