Argum är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare

Fastighetsrätt och miljörätt

Fastighetsrättsliga frågor uppstår i samband med köp och försäljning av fastigheter men även i den löpande förvaltningen. Frågor av miljörättslig karaktär är ofrånkomliga i ägandet av en jord- och skogsfastighet och kan exempelvis avse strandskydd, ändrad markanvändning, skyddad natur eller tillståndsprövningar. Vi bistår er i samtliga fastighets- och miljörättsliga ärenden samt företräder er som ombud vid domstol och myndighet.

Visa exempel
 • Arrende och övrig nyttjanderätt
 • Lokal- och bostadshyra
 • Exploateringar
 • Samråd och tillstånd
 • Plan- och bygglovsfrågor
 • Förhandsbesked för bygglov
 • Strandskydd
 • Transaktioner samt köp- och säljstöd

Kontakta oss för mer information


Ekonomisk familjerätt

Den ekonomiska familjerätten reglerar frågor som avser familjens inbördes ekonomiska rättigheter och skyldigheter. Vi arbetar proaktivt genom att reglera familjerättsliga förhållanden i skriftliga avtal i syfte att undvika framtida tvist. Vi bistår även med rådgivning, medling och uppträder som ombud vid uppkommen tvist.

Visa exempel
 • Samboavtal
 • Äktenskapsförord
 • Bodelning
 • Testamente
 • Bouppteckning
 • Arvskifte
 • Framtidsfullmakt
 • Tvister

Kontakta oss för mer information

Generationsskiften

Generationsskifte är något som de flesta fastighetsägare förr eller senare ställs inför. På ett avgörande sätt påverkar generationsskiftet de inblandade parternas levnadsvillkor, framtida inkomster och möjligheter att förverkliga önskemål och ambitioner. Genom långsiktig planering samt noggrann genomgång av varje familjs unika situation och juridiska, ekonomiska och skattemässiga överväganden skapar vi ett generationsskifte som ger ett långvarigt skydd – både för fastigheten och för familjen.


Kontakta oss för mer information


Ekonomi och skatt

En långsiktig ekonomisk och skattemässig planering ger dig som jord- och skogsägare förutsättning att bedriva en så lönsam verksamhet som möjligt. Skatten för jord- och skogsägare som enskilda näringsidkare är mellan ca 30–65 %. Genom att vi är specialiserade inom beskattning av enskild näringsverksamhet hjälper vi dig att betala rätt skatt.

Visa exempel
 • Bokslut och deklaration
 • Skogsekonomi och likviditetsanalyser
 • Skatterättslig rådgivning
 • Dubbelbeskattning

Kontakta oss för mer information

Lantmäteriärenden och intrång

Vid förvärv, avyttring och förvaltning av fastigheter uppstår alltid lantmäterirelaterade frågor. Lantmäteriförrättningar kan vara både komplicerade och framförallt kostsamma. Det är därför en bra idé att ta hjälp innan man ansöker om förrättning. Vi bistår er i ärenden som rör exempelvis servitut, avstyckning, gemensamhetsanläggningar och fastighetsbildning.

Läs mer

Intrångsfrågor uppstår när en fastighetsägare tvingas avstå mark. Detta kan ske exempelvis vid väg- eller järnvägsbyggen, ledningsdragningar eller vid skydd av natur. I normalfallet har en fastighetsägare som blir utsatt för intrång rätt att få hjälp av ett juridiskt ombud på motpartens bekostnad. Vi bistår dig som fastighetsägare att minimera intrånget och att få rätt kompensation.

 • Klyvning
 • Reglering
 • Sammanläggning
 • Om- och nybildning
 • Fastighetsbestämning
 • Servitut
 • Samfälligheter och gemensamhetsanläggningar

Kontakta oss för mer information


Bolagsrätt

Att välja företagsform eller att reglera sitt ägande tillsammans med andra är inte alltid lätt.

Vi hjälper till med att se över ert företagande och att välja den bästa företagsformen utifrån ett juridiskt, skattemässigt och ekonomiskt perspektiv.

Läs mer

Vi hjälper även till med att skriva kompanjonsavtal eller andra avtal för att reglera vad som händer om eller när det händer något. Vad sker om en delägare blir sjuk eller önskar att sluta att jobba i bolaget? Vad händer om en delägare avlider? Vilka konsekvenser kan en äktenskapsskillnad medföra om en av delägarna skiljer sig?

Vi hjälper er att reda ut era bolagsfrågor med fokus på er som ägare.


Kontakta oss för mer information

Samarbetspartners

För frågor eller ärenden som ligger utom vårt tjänsteutbud samarbetar vi med andra aktörer såsom banker, gårdsmäklare, skogsförvaltare, advokatbyråer samt andra kvalificerade och specialiserade rådgivare. På så sätt kan vi säkerställa att du som klient erbjuds rätt kompetens.


Kontakta oss för mer information