Bostadsarrende och byggnad på ofri grund – vad menas?

Bostadsarrende är en nyttjanderätt och föreligger när mark upplåts till annan med syfte att denne, arrendatorn, har rätt att uppföra och/eller bibehålla en egen byggnad med bostadsändamål på arrendestället. Den byggnaden benämns då som byggnad på ofri grund men är inte synonymt. När en byggnad, bostads eller annan, uppförs på mark av någon annan än markägaren och således inte ägs av markägaren, är det en byggnad på ofri grund.

Att uppföra byggnad på ofri grund kräver mellan privatpersoner alltid någon form av överenskommelse med markägaren. Vid bostadsarrende ska avtalet normalt vara skriftligt och det ska utgå ersättning för nyttjanderätten –en arrendeavgift. Ersättningen behöver inte regleras i vare sig pengar eller en årlig ersättning, den kan mycket väl avse tjänster eller engångsbelopp, men vanligtvis erläggs en årlig arrendeavgift.

Bostadsarrende regleras av en tvingande lagstiftning som syftar till att skydda arrendatorn, eftersom denne traditionellt anses vara den svagare parten i avtalsförhållandet. Bakgrunden till det är främst att lagstiftningen har anor från en tid då mindre bemedlade torpare och bönder som arbetade på stora gods på detta sätt kunde säkra en bostad. Idag avser bostadsarrende främst fritidsboende, men lagstiftningen har inte följt den förändringen.

Detta innebär i stort att arrendatorn fortfarande åtnjuter ett starkt skydd i form av bland annat förlängningsrätt och besittningsskydd. Markägaren är vidare styrd av flertalet formella regler i sitt agerande mot arrendatorn och i sina möjligheter att styra förhållandet och villkoren. Därför är det oerhört viktigt för jordägaren som går i tankar att upplåta mark på bostadsarrende att konsultera sakkunnig innan det görs, så att denne har klart för sig vad det innebär. En upplåtelse på exempelvis fem år är i realiten ett mycket större åtagande med hänsyn till arrendatorns rätt att vid avtalstidens utgång få det förlängt ytterligare en period om fem år osv. Detta gör det viktigt att känna till främst de formella reglerna kring uppsägningstid och tidsfrist för att hänskjuta en prövning av villkoren till arrendenämnden. Försitter man tidsfristerna som anges i lagen förlängs avtalet automatiskt på oförändrade villkor. Markägaren kan därutöver bara under vissa i lagen angivna förutsättningar bryta den rätten.Argum är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare. Läs mer...