Ett företag vill arrendera min mark för bergtäkt. Vad ska jag tänka på, och vilken ersättning är rimlig?

En bergtäkt innebär en stor påverkan på fastigheten, men är samtidigt ofta en bra affär för jordägaren. Avtalen är oftast kopplade till att tillstånd för täktverksamhet beviljas för tider uppemot 20 år, så det är viktigt att försäkra sig om bra och tydliga avtalsvillkor från början. Under avtalstiden är det i allmänhet väldigt svårt att ändra villkoren om inte båda parter är överens. Upplåtelsen har oftast formen av lägenhetsarrende, men beroende på om arrendatorn har rätt att uppföra permanenta byggnader inom arrendeområdet kan det bli fråga om anläggningsarrende istället.

Det finns givetvis en rad viktiga regleringar som måste diskuteras innan avtalets skrivs under. Ersättningen till jordägaren är en central reglering och vanligtvis utgår en ersättning med ett antal kronor per ton som avlägsnas från fastigheten. Hur många kronor per ton beror främst på kvalitén på berget och den lokala efterfrågan. Det är viktigt att ersättningen kopplas till rätt typ av index så att jordägaren får en uppräkning som kopplas till marknadspriset på råvaran som tas från fastigheten. Där är det dessutom viktigt att det finns en lägsta årlig ersättning som jordägaren är garanterad, oavsett hur mycket massa som avlägsnas från fastigheten.

Många praktiska delar i täktverksamheten och parternas mellanhavanden regleras i täkttillståndet som verksamhetsutövaren måste ha. Det är exempelvis tidpunkter för när arrendatorn får spränga eller krossa berg, när lastning får ske, hur mycket berg som får tas ut årligen och totalt, samt hur återställande ska efter det att täktverksamheten avslutas. Det är dock fortfarande viktigt att parterna sinsemellan har ett tydligt avtal som reglerar detaljerna dem emellan. Ett avtalsförslag som presenterats från täktbolaget bör granskas av sakkunnig på markupplåtelseområdet.Argum är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare. Läs mer...