Gemensamhetsanläggning – måste jag vara delaktig?

En gemensamhetsanläggning är en företeelse och ett begrepp inom fastighetsrätten som innebär att två eller flera fastigheter har ett gemensamt behov av en anläggning som är av stadigvarande betydelse för fastigheternas ändamålsenliga användning. En sådan anläggning kan i detta hänseende vara vägar, V/A-anläggningar, vattentäkter eller annat som behövs för att fastigheterna ska kunna användas som det är tänkt. Ett servitut eller annan nyttjanderätt tillgodoser normalt en fastighets behov av en anläggning på annan fastighet, men kan ombildas till gemensamhetsanläggning om fler fastigheter får samma behov till samma anläggning.

Gemensamhetsanläggning tillskapas genom förrättning av lantmäteriet efter ansökan från en eller flera fastighetsägare. Fastighetsägarna behöver inte vara överens om att inrätta en gemensamhetsanläggning. Om lantmäteriet finner att förutsättningarna är uppfyllda, kan det räcka med att en enskild fastighetsägare ansökt om bildandet. Övriga kan då alltså tvingas till delaktighet i en gemensamhetsanläggning även om de motsätter sig detta. Om en majoritet av ägarna till ingående fastigheter har beaktansvärda och bärande motargument, är det så kallade opinionsvillkoret inte uppfyllt och ett inrättande kan då hindras.

Delaktighet i en gemensamhetsanläggning ger fastigheten, och indirekt dess ägare, en rätt att använda anläggningen. Det medför också en skyldighet att utifrån ett bestämt andelstal bidra till kostnaderna för den. Andelstalen, och därmed kostnadsfördelningen, bestäms vid förrättningen efter den nytta som fastigheterna har av anläggningen. Förvaltningen kan därefter ske antingen som en delägarförvaltning där alla i princip måste vara överens om alla åtgärder, eller som föreningsförvaltning där det bildas en juridisk person med stadgar och styrelse som styr förvaltningen.

Om man som fastighetsägare står inför att mot sin vilja bli delaktig i en gemensamhetsanläggning, rekommenderas att sakkunnig anlitas till diskussionerna med lantmäteriet i saken. Det finns möjligheter att inte tvingas ingå, men det kan krävas viss strategi för att avstyra det.Argum är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare. Läs mer...