Hur begär jag självinträde vid ett jordbruksarrende?

En jordägare som vill avsluta ett arrendeförhållande för att själv bruka sin mark genom så kallat självinträde, bör förbereda sig noga och planera processen i samråd med en arrendespecialist. Utgångspunkten vid alla avtal om jordbruksarrende som löper på längre tid än ett år är att arrendet ska förlängas vid avtalstidens utgång. Detta är det många jordägare som inte känner till. Nedan följer de huvudsakliga momenten i ett självinträdesförfarande:

Först och främst måste arrendeavtalet alltid sägas upp skriftligt genom att jordägaren meddelar arrendatorn att arrendet ska avslutas vid arrendeperiodens utgång, samt att arrendatorn vid den tidpunkten har att avflytta från arrendestället. Uppsägning måste ske i rätt tid, till rätt part, med rätt utformning och på rätt sätt.

Kan jordägaren och arrendatorn inte enas om att avtalet ska upphöra, måste jordägaren därefter hänskjuta ärendet till arrendenämnden senast två månader efter den tidpunkt då han senast kunde säga upp avtalet. Vid processen i arrendenämnden måste jordägaren kunna visa dels att det är sannolikt att han kommer att bruka arrendestället själv, dels att det inte är obilligt mot arrendatorn att arrendet upphör vid avtalstidens utgång.

Kravet att jordägaren ska göra sannolikt att han själv ska komma att bruka marken innebär inte att jordägaren måste utföra det faktiska brukandet. Det viktiga är att det är jordägaren som kommer att stå den ekonomiska risken för brukandet. Det räcker inte med blotta påståendet om självinträde för att göra sannolikt att så ska ske. I princip fordras en väl genomarbetad driftsplan för kommande år med en såväl ekonomisk, som praktisk kalkyl för det framtida brukandet.

Obillighetskravet innebär i praktiken att det görs en intresseavvägning mellan å ena sidan jordägarens intresse av att själv bruka sin mark, å andra sidan arrendatorns intresse av ett fortsatt arrende. Intresseavvägningen är komplicerad och kräver att man som jordägare kan påvisa ett starkt intresse av att bryta arrendeförhållandet. Dessutom måste jordägaren göra sannolikt att arrendatorns intresse av marken är begränsat.

Många jordägare missar tidgränser eller formaliakrav i uppsägningar och hänskjutandeskrifter vilket ofta leder till att arrendeavtalen förlängs i ytterligare fem år. Har man självinträdestankar ska man se till att ta kvalificerad hjälp innan man agerar mot arrendatorn.Argum är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare. Läs mer...