Jag är gift och vi har två gemensamma barn. Behöver jag och min make att upprätta ett inbördes testamente?

Det är vanligt att makar med enbart gemensamma barn inte tänker på vikten av ett inbördes testamente. I de flesta fall vill makar inte ändra den legala arvsordningen, utan vill, precis som lagen stadgar, ärva varandra och sedan när de båda är avlidna vill de att deras gemensamma barn ska dela på arvet.

Även om man inte vill ändra arvsordningen har ett testamente flera viktiga betydelser. Saknas testamente är huvudregeln att barnen har rätt att ärva del i all egendom som föräldrarna efterlämnar. Vill man som förälder förhindra samägande mellan barnen och själv bestämma hur egendom ska fördelas, det vill säga vem av barnen som ska få vad, krävs det att föräldrarna upprättar ett testamente.

Något annat som påverkas av huruvida föräldrarna upprättar testamente eller inte är karaktären på den egendom som barnen ärver. Saknas testamente blir all egendom som barnen ärver efter föräldrarna giftorättsgods. Om något av barnen därefter skiljer sig kommer arvet ingå i bodelningen (om inte äktenskapsförord finns som stadgar annat), och risken är stor att barnet får betala dyra pengar för att lösa ut sin före detta make/make eller att den ärvda egendomen tillfaller den före detta maken/makan i bodelningen. Vill man som förälder skydda sina barn vid en eventuell framtida skilsmässa, oavsett om barnen är gifta eller kommer att gifta sig, bör man upprätta ett inbördes testamente, vari det anges att all egendom som barnen ärver efter föräldrarna ska vara barnens enskilda egendom. På så sätt undantas arvet från en eventuell framtida bodelning mellan barnet och dennes make/maka. Ett inbördes testamente är en av de viktigaste ekonomiska försäkringar man som förälder kan ge sina barn. Ta gärna kontakt med oss för att diskutera hur ni på bästa sätt kan skapa trygghet för era barn.Argum är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare. Läs mer...