Jag och min bror äger en jordbruksfastighet tillsammans. Vi funderar på att starta ett aktiebolag och överlåta fastigheten till bolaget. Finns det något hinder för bolaget att förvärva jordbruksfastigheten?

I takt med att priserna på jord- och skogsbruksfastigheter stiger, kraven på investeringar i verksamheten ökar och intresset för alternativa placeringar växer, har frågan om bolags förvärv av jord- och skogsfastigheter blivit allt vanligare.

Förvärv av fast egendom, oavsett typ av fastighet, är alltid förenat med formkrav. När det gäller lantbruksfastigheter är formkraven ännu striktare. När en fastighet är taxerad som lantbruksfastighet måste, förutom vanliga regler om förvärv, även jordförvärvslagens regler beaktas. Enligt dessa bestämmelser krävs förvärvstillstånd för juridiska personer som vill förvärva lantbruksfastigheter. Kravet omfattar alla typer av juridiska personer. Förvärvstillståndet är en förutsättning för förvärvet och måste sökas inom tre månader från det att förvärvet skedde. Om tillstånd inte söks i tid eller inte meddelas av Länsstyrelsen/Jordbruksverket är hela förvärvet ogiltigt.

För att en juridisk person ska få förvärvstillstånd krävs det att den kan visa att förvärvet är av sådan art att förvärvstillstånd får beviljas. Enligt lag får förvärvstillstånd lämnas till ett bolag om bolaget avstår, kan komma att avstå eller under de fem närmast föregående åren har avstått lantbruksegendom som i fråga om produktionsförmåga ungefär motsvarar den egendom som det tänkta förvärvet avser och avstående sker till fysisk person eller staten för naturvårdsändamål. Förvärvstillstånd får även lämnas om den tilltänka lantbruksfastigheten är avsedd för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk, förvärvet sker från en annan juridisk person, förvärvet i huvudsak avser skogsmark där förvärvaren på orten bedriver sådan industriell verksamhet i vilken egendomen virkesavkastning behövs eller om det annars finns särskilda skäl. Vad som är ett särskilt skäl framgår inte av lagen, men prövningen har hittills varit väldigt restriktiv och det är ytterst sällan Länsstyrelsen, Jordbruksverket eller förvaltningsdomstolen anser att ett särskilt skäl föreligger.

Den som funderar på att förvärva en lantbruksfastighet bör alltid kontakta sakkunnig jurist eller annan rådgivare före förvärvet sker, för att ta reda på om möjlighet till förvärvstillstånd finns.Argum är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare. Läs mer...