Jag och min make har ett äktenskapsförord där vi har angett att all egendom ska vara vardera makens enskilda egendom. Hur påverkar detta vår arvsrätt efter varandra?

Genom att göra om egendom från giftorättsgods till enskild egendom skyddas egendomen vid en eventuell skilsmässa, eftersom enskild egendom inte ingår i en bodelning. Enskild egendom är således en bodelningsregel och inte en arvsregel. Därmed saknar det betydelse för makars arvsrätt om egendomen som den avlidne maken efterlämnar är giftorättsgods eller enskild egendom. Om den efterlevande maken har arvsrätt efter den avlidne kan han/hon ärva både egendom som är giftorättsgods och som är enskild egendom. För det fall en make/maka inte vill att hans eller hennes maka/make ska ärva den enskilda egendomen, utan att egendomen istället ska ärvas av annan, exempelvis barnen, måste han/hon upprätta ett testamente.

Även om enskild egendom inte har någon inverkan på arvsrätten kan det ändå få betydelse i en arvsituation, om någon av makarna har särkullbarn. Är den avlidne gift görs nämligen en bodelning, precis på samma sätt som vid en skilsmässa, innan arvskifte sker. I bodelningen ingår all egendom som makarna äger och som är giftorättsgods. Den del som den avlidne makens dödsbo erhåller genom bodelning samt eventuell enskild egendom som har hållits utanför bodelningen utgör sedan den avlidnes kvarlåtenskap som ärvs av den avlidnes arvingar. Om den avlidne maken efterlämnar särkullbarn har den efterlevande maken ingen laglig rätt att ärva deras del. Däremot kan den efterlevande maken erhålla del av den avlidnes egendom som är giftorättsgods genom bodelningen som görs innan arvsfördelningen. Genom att göra egendomen till enskild egendom förhindras detta, då egendomen inte omfattas av bodelningen, och egendomen ingår direkt i sin helhet i den kvarlåtenskap som ärvs av den avlidnes arvingar.Argum är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare. Läs mer...