Jag vill ändra avgiften för mitt bostadsarrende; Vad gäller?

Arrendeavgiften varierar stort i landet, från 3000-4000 kr per år i norr till 50 000-60 000 kr för de bästa arrendetomterna i söder. Inte sällan är arrendeställena belägna naturskönt invid sjöar eller hav och skulle kosta åtskilliga miljoner om de varit bostadsfastigheter där såväl mark som byggnader låg i samma ägares hand. Många avtal har löpt under långa perioder utan möjlighet för jordägaren att höja arrendeavgiften. Avtalen är inte sällan tecknade på uppemot 50 år, och den avgift som var skälig för 50 år sedan är ofta i det närmaste obetydlig. Detta i kombination med att jordägaren oftast svarar för den kommunala fastighetsavgiften (tidigare benämnt fastighetsskatt) avseende själva arrendetomten, gör att en del jordägare i praktiken upplåter arrendet med förlust.

För att ändra avgiften måste avtalet dels sägas upp skriftligt i rätt tid och dels anhängiggöras vid arrendenämnden i rätt tid om parterna inte kan komma överens om den nya avgiften. Vid prövningen inför nämnden måste jordägaren dessutom kunna föra i bevisning vilken arrendenivå som är skälig på orten. Eftersom det upplåts väldigt få nya bostadsarrenden finns det också väldigt få upplåtelser som på allvar visar vad ett arrende är värt vid ett fritt val av arrendator. Bostadsarrendatorn åtnjuter ett starkt besittningsskydd både under avtalstiden och genom att arrendatorn har en rätt till att få avtalet förlängt efter det att arrendeperioden gått ut. Jordägaren har i praktiken små möjligheter att avsluta arrendeförhållandet och får oftast sikta in sig på att försöka få en årlig avgift som är marknadsmässig.

Bostadsarrenden löper efter en villkorsändring oftast med intervaller om fem år i taget vilket innebär att jordägaren bara har ett tillfälle vart femte år att låta villkoren prövas. Har man dessutom flera arrendetomter blir det lätt relativt stora belopp över en femårsperiod om avgiften kan höjas. I den långsiktiga förvaltningen lönar det sig alltid att ta hjälp av expertis på området.

Eftersom skälig arrendeavgift enligt lagstiftningen bland annat ska utgå ifrån vad marknaden på orten avspeglar så är en grundläggande förutsättning att jordägare med bostadsarrenden alla är aktiva och höjer avgiften när de ges möjlighet till det. Tyvärr är inte alla jordägare lika aktiva, även om det kan finnas stor lönsamhet i detta, och marknadspriserna för en arrenderad tomt är därför ofta avsevärt mycket lägre i förhållande till årskostnad vid köp av motsvarande objekt.Argum är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare. Läs mer...