Jag vill arrendera ut min fastighet för vindkraft. Hur går jag tillväga?

Först får man undersöka om de grundläggande förutsättningarna för en vindkraftsetablering finns på din fastighet. Det måste blåsa tillräckligt mycket för att det ska finnas ekonomi i att uppföra ett vindkraftverk på din fastighet. Om medelvinden per år är under 6 m/s är det tveksamt om de ekonomiska förutsättningarna finns i dagsläget. Det finns vindkarteringar över hela landet, men de är grova uppskattningar som bygger på matematiska modeller, inte faktiska mätningar på den egna fastigheten.

Vid sidan av vinden krävs att det finns ett tillräckligt stort område där det saknas bostadsbebyggelse. Ett vindkraftverk låter en hel del i närområdet, så för att ljudnivån inte ska riskera att ligga över 40 dB brukar skyddsavståndet till ett stort verk ofta 500-800 meter beroende på topografi, vegetation m.m. En park med 5-10 vindkraftverk kräver i princip ett område om ca 500 ha utan bostadsbebyggelse. I de allra flesta fallen är det en bra idé att tidigt ta kontakt med grannar för att se om det finns flera som är intresserade.

En annan viktig förutsättning för att bygga vindkraftverk är att det finns möjlighet att ansluta verket till det allmänna elnätet till en rimlig kostnad. Detsamma gäller vägar för uppförande och bibehållande av verken. Ju längre avstånd till elnät eller bra väg, desto högre kostnad för anslutning.

Om ovannämnda förutsättningar är uppfyllda kan man kontakta vindkraftsbolag för att se om intresset finns. Att ta fram ett anläggningsarrendeavtal för att använda som utgångspunkt i diskussionerna är ofta en bra väg. Då kan vindkraftsbolaget redan från början se vilka villkor som jordägaren kräver för en exploatering. Med hänsyn till att vindkraftverken kommer att stå i minst 30-40 år måste man vara väldigt noga med avtalen. Det måste finnas tydliga regleringar om när vindkraftverken senast ska vara uppförda och hur avgiften eventuellt ska fördelas mellan flera fastighetsägare. En vindkraftsetablering ger i normalfallet en mycket högre intäkt än sedvanligt markanvändning.

Om initiativet till etableringen kommer från ett kraftbolag som presenterar ett avtalsförslag så rekommenderas jordägaren att kontakta sakkunnig för granskning av avtalet.Argum är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare. Läs mer...