Skogsavdrag – vad är det och när får man göra det?

Skogsavdrag är en skattemässig möjlighet att i Din deklaration få göra avdrag för den skog Du sålt under året. För att få göra skogsavdrag krävs det att Du har ett skogsavdragsutrymme vilket Du får om Du köpt en fastighet som helt eller delvis består av produktiv skogsmark. Om Du förvärvat fastigheten genom arv, gåva eller bodelning uppstår inget nytt skogsavdragsutrymme utan Du tar över den tidigare ägarens eventuella skogsavdragsutrymme, förutsatt att det inte är utnyttjat. Skogsavdragsutrymmet beräknas på följande sätt:

Köpeskillingen multiplicerat med andelen produktiv skogsmark (enligt taxeringsvärdet vid förvärvet) dividerat med två.

Exempel

  • Du köper en fastighet för 100 000 kr på vilken 100 % av fastigheten är taxerad som produktiv skogsmark så blir ditt skogsavdragutrymme 50 000 kr.
  • Du köper en fastighet för 100 000 kr på vilken 60 % av fastigheten är taxerad som produktiv skogsmark och de övriga 40 % är taxerade som åker, tomt och bostad så blir ditt skogsavdragutrymme 30 000 kr.


Skogsavdragsutrymmet är den totala maximala summa Du får göra skogsavdrag för. För att Du ska få göra skogsavdrag i Din deklaration krävs det att Du haft en avverkningsintäkt under året. Du får göra avdrag på 50 % av intäkten vid avverkningsrätt (rotpost, leverensrotköp eller avverkningsuppdrag) och på 30 % av intäkten vid leverensvirke. Skogsavdraget är inte tidsbegränsat och går således att nyttja så länge Du har skogsavdragsutrymme kvar.

Vid så kallade rationaliseringsförvärv (tillköp av närliggande fastighet) får Du göra dubbelt så höga skogsavdrag, det vill säga 100 % av intäkten vid avverkningsrätt och 60 % av intäkten vid leverensvirke. Själva skogsavdragsutrymmet påverkas inte av att det är ett rationaliseringsförvärv utan det är bara storleken på avdraget i deklarationen som påverkas. Rationaliseringsavdraget, det vill säga det dubbla skogsavdraget, är tidsbegränsat och gäller året Du förvärvade fastigheten och de därpå kommande fem åren. Efter fem år faller Du in i de vanliga reglerna och får göra skogsavdrag som vid vilket förvärv som helst, förutsatt att Du har skogsavdragsutrymme kvar.

Skogsavdrag är en väldigt bra skattemässig möjlighet men se till att göra rätt och att Du är medveten om de konsekvenser som skogsavdrag innebär. Till exempel minskar skogsavdraget fastighetens skattemässiga värde vilket påverkar möjligheterna till räntefördelning. Skogsavdraget ska vid avyttring av fastigheten återföras i näringsverksamheten vilket kan medföra en oväntad skatteeffekt om Du säljer fastigheten. Om Du känner dig osäker eller vill veta mer om skogsavdrag ta gärna kontakt med oss på ARGUM för så hjälper vi Dig.Argum är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare. Läs mer...