Skogsekonomi – skoglig och skogsekonomisk rådgivning

Skogsekonomi handlar om att nyttja sitt skogsägande på bästa möjliga sätt och att få ut bästa möjliga ekonomiska utfall utifrån varje skogsägares behov och förväntningar. Skogsekonomi bygger på Din fastighets skogliga förutsättningar samt Dina ekonomiska förutsättningar. Skogsekonomi är således en förening av skoglig och skogsekonomisk rådgivning.

Skoglig rådgivning
Varje skogsfastighet är unik och har sina unika förutsättningar dessutom har varje skogsägare sina tankar och idéer om hur hon eller han vill sköta sin skog och vad målet med hennes eller hans skogsägande är. Hur ska Du sköta Din skog på bästa sätt?

Som skogsägare bör Du ha en ny eller uppdaterad skogsbruksplan. Skogsbruksplanen är skogsskötselns karta och kompass och hjälper Dig och din skogliga rådgivare att planera Ditt skogsägande på bästa möjliga sätt. Skogsbruksplanen ger svar på hur mycket Du kan och bör slutavverka och gallra samt hur stora skogsvårdsåtgärder som behöver utföras de kommande åren. Skogsbruksplanen blir således en fingervisning för hur stora inkomster och utgifter Du kommer har de kommande åren. Skogsbruksplan kallas även för skogsskötselplan, grön plan, skogsvårdsplan etc. men det är i grunden samma produkt. Kärt barn har många namn!

Att med skogsbruksplanen som stöd sköta sin skog på bästa sätt medför att Du som skogsägare kan optimera ditt skogsbruk genom att i rätt tid utföra åtgärder i skogen såsom markberedning, plantering, röjning, gallring och slutavverkning. Att på bästa sätt sköta sin skog medför mer välskötta skogar samt ett bättre långsiktigt ekonomiskt utbyte. Det är upp till varje enskild skogsägare att avgöra hur hon eller han vill sköta sin skog och vad målet med skogsägandet är, förutsatt att man håller sig till gällande lagar och regler.

Skogsekonomisk rådgivning
Med skogsbruksplanen som grund kan Du som skogsägare lättare och bättre göra din skogsekonomiska planering. Genom att känna till vilka intäkter och kostnader som kommer de närmast åren blir det lättare att på ett bra och ekonomiskt gynnsamt sätt planera näringsverksamhetens ekonomiska situation. Hur stor blir avverkningsintäkten? Kommer förstagallringen ge ett överskott? Hur mycket kommer markberedningen och planteringen kosta?

Som skogsägare finns det stora möjligheter att genom god och långsiktig planering kunna optimera Din ekonomiska och skattemässiga situation. Med hjälp av skattemässiga verktyg såsom skogsavdrag, skogskonto och räntefördelning kan det ekonomiska utfallet från Din skogsverksamhet efter skatt, förbättras avsevärt.

Vi på ARGUM hjälper dig gärna med rådgivning kring hur du som skogsägare på bästa sätt kan planera Din skogsekonomiska situation och få ett långsiktigt och lönsamt fastighetsägande.Argum är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare. Läs mer...