Tillstånd eller inte för viltstängsel?

Det beror på om syftet är att viltet stängs inne eller ute. När stängsel syftar till att stänga inne vilt på ett markområde kallas det vilthägn när djur som anses vilda kvarhålls på fastigheten. Tillstånd för sådant kan då krävas enligt olika lagstiftningar. Länsstyrelsen är den myndighet som handlägger tillståndsansökningar.

Stängsel med avsikt att utestänga djur anses normalt inte som hägn och är generellt inte heller tillståndspliktiga. Gränsdragningen görs alltså där vilda djur hålls inne eller stängs ute. Således krävs normalt inte tillstånd för att stängsla in en spannmålsodling för att stänga ute vilt, eller för att med stängsel begränsa viltets framfart mellan fastigheter. Däremot kan det krävas bygglov från kommunen och i en sådan process kan angränsande fastighetsägare komma till tals och överklaga eventuella beslut. Bygglov kan även bli aktuellt för hägn.

För både stängsel och hägn gäller generellt att de inte får anläggas på ett sätt som hindrar rörelsefriheten enligt allemansrätten och ska vara utformade så att det kan skötas rationellt. Grindar, stättor eller andra passagemöjligheter kan därför vara nödvändiga.

Även om ett stängsel för att stänga ute vilt inte alltid kräver särskilt tillstånd så kan det innebära negativa effekter på grannfastighet som exempelvis kan få försämrade jaktmöjligheter eller ökade viltskador på grödor. Därför är det lämpligt att diskutera stängselplaner med grannar och genomföra dem i samråd, även om man på sin egen fastighet i princip är fri att stängsla. Skulle skada uppstå för grannen som vore ersättningsgill enligt skadeståndslagstiftningen så kan det bli tal om ersättningsskyldighet och även rivningsföreläggande som kan vara förenat med höga kostnader. Det är därför viktigt att från början ta reda på vad som gäller i varje specifik situation.Argum är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare. Läs mer...