Vad är en nyttjanderätt?

En nyttjanderätt föreligger när en fastighetsägare upplåter rätt för annan att använda hela eller en del av en fastighet. I dessa fall är fastighetsägaren nyttjanderättsupplåtare och den som ges rätt att nyttja fastigheten är nyttjanderättshavare. Det finns olika typer av nyttjanderätter och många kan skilja sig väsentligt från varandra. Nyttjanderätt till fast egendom regleras i jordabalkens 7-12 kap. Nedan följer en översiktlig indelning av de olika nyttjanderätter som finns.

Allmän nyttjanderätt
Begreppet allmän nyttjanderätt används vanligtvis för övriga nyttjanderätter vid sidan av hyra, arrende och tomträtt. Allmänna nyttjanderätter regleras i jordabalken 7 kap och kan exempelvis utgöras av nyttjanderättsavtal som inte uppfyller formkraven för hyra, arrende och tomträtt. Det kan även utgöras av utgör partiella nyttjanderätter som exempelvis rätt att jaga, fiska osv.

Särskild nyttjanderätt
Särskild nyttjanderätt utgörs av jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och hyra. Dessa fyra olika nyttjanderättsformer regleras i jordabalken 9-12 kap.

Total nyttjanderätt
En nyttjanderätt föreligger om fastighetsägaren överför hela besittningen av den upplåtna fastigheten till nyttjanderättshavaren. Totala nyttjanderätter utgörs exempelvis av de olika arrendeformerna och hyra.

Partiell nyttjanderätt
En nyttjanderätt benämns som partiell om nyttjanderättshavaren inte ges besittningsrätt till fastigheten. I dessa fall kvarhåller fastighetsägaren besittning och övrig förfoganderätt till det upplåtna området. Eftersom det föreligger väsentliga skillnader i lagstiftningen som reglerar nyttjanderättsformer är det oerhört viktigt att du som fastighetsägare är medveten om vilken nyttjanderätt du har upplåtit eller ska upplåta. Vissa situationer påkallar även vissa gränsdragningsproblem vid bestämningen av vilken typ av nyttjande som faktiskt föreligger. För att bedöma de rättsliga konsekvenserna av ett nyttjanderättsavtal och för att säkerställa ett ändamålsenligt utformat nyttjanderättsavtal bör en sakkunnig konsulteras.Argum är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare. Läs mer...