Vad är ett arvskifte?

Ett arvskifte är ett avtal mellan dödsbodelägare om hur arvet efter en avliden person ska skiftas. Innan arvskifte kan ske måste bouppteckning upprättas och registreras. Var den avlidne gift ska i regel även bodelning ske före arvskiftet.

Vid arvskiftet fördelas den avlidnes tillgångar, efter att den avlidnes skulder har reglerats, mellan arvingarna. Hur arvet ska fördelas styrs av lag och eventuella testamenten, men också av delägarnas egna överenskommelser. Ett arvskifte måste skriftligen godkännas av samtliga arvingar för att arvet ska kunna skiftas ut. Kan överenskommelse inte nås mellan arvingarna kan i sista hand tingsrätten förordna en skiftesman som har till uppgift att tvångsskifta arvet.

Vid ett arvskifte finns det också många andra viktiga faktorer att beakta, så som exempelvis förskott på arv och tidigare gjorda arvsavstående från exempelvis särkullbarn. Dessa faktorer kan påverka fördelningen av arvet och arvslotternas storlek.

Finns det en lantbruksfastighet i dödsboet efter den avlidne är det extra viktigt att grundligt utreda boet och beakta samtliga eventuella skattekonsekvenser som arvskiftet kan leda med sig. Visserligen är arvsskatten borttagen sedan 2004, men finns det en lantbruksfastighet i dödsboet kan andra typer av skattesituationer uppkomma vid arvskiftet. Skogskonton, räntefördelning, periodiseringsfonder, underskott m.m. är alla exempel på sådant som kan få betydelse för både dödsboet och arvingarnas skattemässiga situationer. Med god planering och genomgång av dödsboets skattemässiga förutsättningar kan arvingarna många gånger göra stora skattebesparingar. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är före arvskiftet som arvingarna har möjlighet att påverka och planera sin egen och dödsboets skattemässiga situation. Det är inte möjligt att backa eller ångra ett arvskifte som redan är gjort för det fall oönskade skattekonsekvenser uppkommer i efterhand. Ta därför alltid kontakt med en familjerättsjurist inom jord- och skog innan ni undertecknar arvskifteshandlingen om det finns en lantbruksfastighet i dödsboet. Vi på ARGUM hjälper er gärna. Tillsammans kan vi se till att ni inte trampar i några skattemässiga fallgropar och klargöra vilka eventuella skattemässiga besparingar ni kan göra.Argum är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare. Läs mer...