Vad är ett generationsskifte?

Generationsskifte är något som de flesta fastighetsägare för eller senare ställs inför och som påverkar inblandade parters levnadsvillkor, framtida inkomster och möjligheter att förverkliga önskemål och ambitioner. Planeringen inför ett generationsskifte avgör många gånger hur bra resultatet blir. Inte allt för sällan är det stora värden som ska omsättas och de beslut som fattas har inverkan på lång sikt. Det är i samband med generationsskiftet man har möjlighet att skapa förutsättningar för fortsatt existens och utveckling av den verksamhet som bedrivs på fastigheten samt ge den nya ägaren möjligheter att på sikt behålla fastigheten.

Problemet att åstadkomma rättvisa och undvika osämja mellan syskonen är också en viktig del att lösa i samband med generationsskriftet. Genom att involvera hela familjen tidigt i processen kan framtida familjetvister undvikas. Ofta finns det starka känslomässiga aspekter med i bilden vid ett generationsskifte och familjen bör därför ta god tid på sig att diskutera förutsättningarna, innan beslut fattas.

Nästa steg i processen är att utforma ett eller flera överlåtelsealternativ. Vilken överlåtelseform som är bäst lämpad beror på det enskilda fallet. Det kan handla om köp eller gåva i olika former eller en kombination av dessa båda överlåtelseformer. Faktorer som påverkar valet av överlåtelseform kan exempelvis vara skattemässiga fördelar så som möjlighet att överta sparad räntefördelning eller skapa ett nytt avskrivningsunderlag. Det kan också vara möjligheten att förena överlåtelsen med villkor så som exempelvis villkor om enskild egendom eller hembud.

Genom långsiktig planering, noggrann genomgång av varje familjs unika situation och juridiska, ekonomiska och skattemässiga överväganden skapas ett generationsskifte som ger ett långvarigt skydd – både för fastigheten och för familjen. Ta gärna kontakt med oss på ARGUM för att påbörja planeringen av ert generationsskifte.Argum är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare. Läs mer...