Vad är rimlig ersättning för mitt jordbruksarrende?

Ersättningen för jordbruksarrende beror på många saker och det är alltid svårt att uttala sig annat än generellt. Enligt lagstiftningen ska arrendeavgiften utgå med skäligt belopp som baseras på följande:

1) arrendeställets avkastningsförmåga,
2) avtalets innehåll och
3) omständigheterna i övrigt

Arrendeställets avkastningsförmåga avser arrendeställets möjligheter till ekonomisk avkastning. Parametrar för att avgöra avkastningsförmågan är exempelvis arrendeställets jordmån, dränering och arrondering. Stora skiften på lättarbetade jordar utan öppna diken medför ett mer rationellt brukande än om arrendestället består av många mindre skiften omgivna av uppvuxen skog. Vid bedömningen är även möjligheterna att uppbära stöd en viktig del. Det viktigaste och vanligaste stödet är EU:s gårdsstöd. Utöver gårdsstödet finns det en rad andra stöd att söka som är mer kopplade till produktionen och brukandet. Storleken på ersättning för varje stödrätt är beroende av vilken region arrendestället tillhör och har ett värde som anges i Euro/ha. I dagsläget är stöden en viktig del vid beräkningen av arrendeställets avkastningsförmåga.

Vilken arrendenivå som är skälig är också beroende av avtalets innehåll. Om arrenderätten begränsas till enbart viss typ av odling, eller om vissa grödor inte får odlas, kan detta tala för en lägre arrendenivå. Detsamma gäller om det ingår byggnader och anläggningar med stora underhållsbehov och driftskostnader, men av begränsat ekonomiskt värde för arrendatorn.
Delar i arrendeavtalet som skulle tala för en högre avgift är om arrendet innehåller moderna funktionella byggnader och anläggningar som medför en ökad lönsamhet för arrendatorn, exempelvis en modern torkanläggning eller rationella stallar. Skulle jordägaren dessutom stå för en större del av underhållet än normalt, talar även det för en högre arrendeavgift.

Vid tvist har arrendenämnden att göra en helhetsbedömning av skäligheten i den av jordägaren, eller av arrendatorn, begärda avgiften. Vid bedömningen får även beaktas sådant som ligger utanför den rena avkastningsbedömningen. Har arrendatorn exempelvis gjort stora investeringar under arrendeförhållandet kan det tala för att avgiften ska vara lägre.

Om man som jordägare vill höja arrendeavgiften bör man alltid konsultera någon som är kunnig på såväl beräkning av arrendeavgift, som i processen i arrendenämnden.Argum är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare. Läs mer...