Vad är strandskydd och för vilka typer av byggnader behöver man söka strandskyddsdispens?

Strandskydd gäller vid havet, insjöar och vattendrag, och syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Länsstyrelsen kan besluta att utvidga strandsskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen. Inom ett strandskyddsområde får inte nya byggnader uppföras eller ändras. Andra anläggningar eller anordningar får heller inte utföras om det hindrar allmänheten från att beträda ett område som den annars haft fritt tillträde till.

Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser bostadsändamål, och om de behövs för jordbruk, fiske, skogsbruk, eller renskötsel och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområde är undantagna förbudet. Byggnationer som faller in under detta undantag får alltså, trots strandsskydd, uppföras inom strandskyddat område utan att någon dispens krävs. Man bör dock observera att det inte ens får finnas möjligheter att använda dessa byggnader eller anläggningar som bostad. En redskapsbod kan därför inte ha exempelvis ett pentry eller en toalett.

Länsstyrelsen/kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden att uppföra/ändra byggnationer inom strandskyddsområde. En förutsättning för att strandskyddsdispens ska kunna beviljas är att det finns så kallade särskilda skäl. Vad som anses vara ett särskilt skäl anges i lag och utrymmet för att hävda andra skäl utöver de som anges i lagtexten är i princip obefintligt. Ett särskilt skäl som godtas vid dispensprövning är fall då den tänkta byggnationen sker inom ett område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Rent konkret betyder det att strandskyddsdispens exempelvis får beviljas om området är att betrakta som privat tomtmark och hemfridzon och därigenom redan hindrar allmänheten från att röra sig fritt. Överträdelser av strandskyddsreglerna leder ofta till rivningsföreläggande mot vite varför det är klokt att noga undersöka möjligheterna till att söka dispens om det finns möjlighet till undantag.Argum är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare. Läs mer...