Vad innebär enskild egendom?

I ett äktenskap finns det två typer av egendom; giftorättsgods och enskild egendom. Huvudregeln är att all egendom, oavsett om egendomen ägs gemensamt av makarna eller ensam av någon make, utgör giftorättsgods. Även egendom som är införskaffad före äktenskapsets ingående blir giftorättsgods den dag man gifter sig. För att ändra karaktär på egendomen från giftorättsgods till enskild egendom krävs det att makarna gemensamt upprätta äktenskapsförord där makarna anger att all egendom eller viss egendom ska vara enskild egendom. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt och registreras i äktenskapsregistret hos Skatteverket i Härnösand. Egendom som make/maka får genom gåva eller arv kan göras enskild genom villkor i gåvobrev eller testamente. Därutöver finns möjlighet att teckna försäkringar med förmånstagarförordnanden med villkor om att utfallande försäkringsbelopp ska vara enskild egendom.

Under ett bestående äktenskap har egendomens karaktär ingen större betydelse, med undantag för att en make kan behöva den andra makens samtycke vid bland annat överlåtelse av fast egendom eller bohag beroende på egendomens typ. Däremot har egendomens karaktär stor betydelse när äktenskapet upphör och bodelning ska göras. I bodelning med anledning av skilsmässa eller dödsfall ingår all egendom som är giftorättsgods och vardera maken har i bodelningen rätt till hälften av värdet av det totala giftorättsgodset efter avdrag för skulder. Enskild egendom undantas från bodelning och tillfaller den make som äger egendomen. Det finns generellt ingen skyldighet att vid bodelning dela med sig eller kompensera den andra maken för egendom man äger och som är enskild.

Både makar och blivande makar rekommenderas att se över sin egendomssituation och fundera över om det finns anledning till att omvandla giftorättsgods till enskild egendom. Vi på ARGUM hjälper er gärna med rådgivning kring hur ni på bästa sätt kan skydda er egendom och skapa ekonomisk trygghet och balans i ert äktenskap. Att upprätta ett äktenskapsförord kan vara en väg att gå.Argum är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare. Läs mer...