Vad ska jag tänka på när jag ingår avtal om avverkning på min skogsfastighet?

Överenskommelse om avverkning innebär att skogsägaren köper en tjänst, vanligtvis från ett skogsbolag, om att avverka. Specifik lagstiftning för avverkning är i det närmaste obefintlig.
Avtalsvillkoren och parternas avsikt är därför ofta helt avgörande om en tvist uppstår. Den som äger skog är oftast att betrakta som näringsidkare, innebärande att det inte finns något konsumentskydd.

Skogsbolagen har ofta standardavtal som erbjuds jordägaren. Bara det faktum att ett avtal är standardiserat gör emellertid inte att man ska tumma på granskningen. Det ligger i sakens natur att ett standardavtal inte är anpassat för just den aktuella avverkningen. Att avtalet är standardiserat innebär inte heller att det inte finns något förhandlingsutrymme.

En grundläggande princip är att alla förutsättningar för avtalet ska vara presenterade och framgå antingen i avtalet, eller av dess bilagor. Skogsägaren ska åtminstone bli hänvisad till var eventuell företagspraxis eller andra principer som ska gälla för affären finns. När konsumentskydd saknas ställs högre krav på skogsägaren att denne också begärt att få del av allt underlag som är relevant för affären. Detta måste ske innan avtalet undertecknas. Branschpraxis för avverkning som kan anses allmänt känd, eller om parterna tidigare gjort liknande affärer med varandra kan innebära undantag från principen. Skogsägaren bör också fundera på om det finns något i det aktuella skogsbeståndet som bör regleras separat, eller om det finns delar i avtalet som är oklara.

Större skogsbolag utför sällan avverkningarna i egen regi utan uppdrar oftast detta till lokala entreprenörer. Det är en separat affärsuppgörelse dem emellan som egentligen saknar koppling till skogsägaren. Om betalning sker i efterskott är det viktigt att se hur lång tid skogsbolaget har på sig att utföra avverkningen. Skillnaden kan bli stor med hänsyn till att virkespriserna är i ständig förändring.

Det som beskrivs ovan är endast några delar av vad en skogsägare bör tänka på vid avverkning, det viktigaste är att skogsbruket planeras med en långsiktig lönsamhet i fokus. En väl uppdaterad skogsbruksplan och insatser i form av plantering, röjning och gallring är grundläggande för att skogen ska ge en så hög avkastning som möjligt. En sista sak som är nog så viktig, är att göra skattemässiga överväganden innan avverkningar. För den som är aktiv finns där ofta stora möjligheter.Argum är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare. Läs mer...