Värdering av jord- och skogsfastigheter samt värdering av hus

Det talas ofta om olika typer av värden på jord- och skogsfastigheter. Det värde man oftast brukar tala om är marknadsvärdet, det vill säga vilket pris fastigheten borde ge vid en försäljning på öppna marknaden. Lite förenklat värderas en fastighet på följande vis: Värdet på åker och bete mäts i hektar och värdet på skog i kubikmeter skog. Värdet på dessa skiljer sig åt över landet. Bostadshus värderas efter vad liknande objekt sålts för på den lokala marknaden. Man slår sedan ihop alla delvärden och gör en värdering av helheten. Detta värde kan bli högre eller lägre än delvärdena beroende på hur fastigheten ser ut.

När kan det vara aktuellt att göra en värdering? Många jord- och skogsägare har en uppfattning om ungefär hur mycket deras fastighet är värd men det finns situationer då en oberoende värdering är nödvändig.

Generationsskifte
Vid ett generationsskifte av en jord- och skogsfastighet bör det alltid upprättas en värdering så att alla inblandade parter, vanligtvis överlåtare (föräldrar), övertagare (ett av barnen) samt de som ska lösas ut (syskon), får en korrekt uppfattning om vilket värde fastigheten har. Värderingen blir en grund för de beräkningar som normalt sätt upprättas vid ett generationsskifte. Om det finns en nyupprättad oberoende värdering vid ett generationsskifte minskas risken avsevärt för att någon av parterna i framtiden ska hävda att de blivit lurade på värdet vid generationsskiftet.

Belåning av fastigheten
Om det ska tas ut nya pantbrev på fastigheten så vill banken oftast ha en ny värdering så de kan se att de har säkerhet för lånen.

Försäljning
Om fastigheten ska säljas utförs det oftast en värdering av fastigheten innan försäljning. Om det är en mäklare som säljer fastigheten utför han eller hon värderingen i samband med att försäljningsprospektet upprättats och det är värderingen som ligger till grund för den prisbild som mäklaren anger. En hel del fastigheter kommer aldrig ut på öppna marknaden utan säljs under hand och i de situationerna är det bra att göra en värdering så att köpare och säljare känner att prisbilden blir korrekt.

Upplösning av samägande
Om en delägare i en jord- och skogsfastighet ska köpas ut av de andra delägarna kan en värdering hjälpa parterna att komma överens om vad priset på fastigheten är. Om en samägd fastighet ska delas upp genom till exempel klyvning är en värdering ofta nödvändig för att kunna sätta ett värde, dels på hela fastigheten, men även på de delar som uppstår vid klyvningen. Värderingen blir i detta fall ett verktyg för att på ett rättvist sätt komma fram till vilka eventuella ersättningar som parterna ska få eller erlägga vid klyvningen.

Det finns förutom ovan nämnda situationer många andra tillfällen då det kan vara bra att genomföra en värdering av Din jord- och skogsfastighet. Ta gärna kontakt med oss på ARGUM för så hjälper vi Dig med värderingen av Din fastighet.Argum är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare. Läs mer...