Varför ska man generationsskifta under sin livstid, när det finns möjlighet att skapa en rättvis fördelning av egendomen till barnen genom arv?

I de allra flesta fall är ett generationsskifte att föredra framför arvskifte. Förvisso föreskriver lagens arvsregler en millimeterrättvisa i fördelningen av egendomen till barnen, men en sådan uppdelning är inte alltid att förorda. Det är inte säkert att alla vill, kan eller bör driva gården och dess verksamhet vidare tillsammans. Barnen kan bli utlämnade till ett påtvingat samägande där alla måste vara överens om förvaltningen av egendomen. Risken är stor att det saknas ekonomiska möjligheter att reda ut samägandet och delägare kan tvingas till försäljning på offentlig auktion. Detsamma gäller om delägarna inte kan komma överens om vilka åtgärder som ska vidtas i förvaltningen.

Genom att generationsskifta istället för att invänta arv kan familjen själva styra fördelningen efter vilja, önskemål och de ekonomiska och skattemässiga förutsättningar som finns. En rättvis fördelning är den som familjen kommer överens om. Genom att planera och genomföra ett generationsskifte i familjen medan alla fortfarande är i livet minimeras risken för osämja i framtiden, trygghet skapas och fastigheten och dess verksamhet kan leva vidare.

Skiftas egendomen i samband med arv, finns det också en hel del skattemässiga fällor att se upp för. Var den avlidne gift ärver den efterlevande maken/makan egendomen före de gemensamma barnen. Ett sådant så kallat enmansdödsbo bör i vissa fall undvikas. Vid enmansdödsbon anses dödsboet skiftat i samma stund som bouppteckningen registreras hos Skatteverket. Om det ingår en lantbruksfastighet i kvarlåtenskapen efter den avlidne upphör således dödsboets verksamhet när dödsboet skiftas. Det innebär att gjorda värdeminskningsavdrag m.m. i verksamheten ska återläggas till beskattning med höga marginalskatter till följd. Det kan också finnas risk att sparade underskott kan gå förlorade. Skatten kan dock minskas och underskott nyttjas, men det kräver planering i förväg innan bouppteckningen registreras och dödsboet upphör.Argum är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare. Läs mer...